01.

Bioenergi - Sveriges största energislag

.

Enligt Energimyndighetens långtidsprognoser över Sveriges framtida energiförsörjning och varifrån den ska komma förväntas alla samhällsområden utom bostäder och service att öka den totala energianvändningen fram till år 2030.

Pellets som biobränsleBioenergin står för en växande del av den totala energiförsörjningen och är idag storleksmässigt lika stor som kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Biobränslen används i industrin, främst inom skogsindustrin och fjärrvärmesektorn för värme- och elproduktion.
Bioenergin används också vid uppvärmning i form av pellets, flis och ved men även som biodrivmedel i form av etanol, biodiesel och biogas. Den ökade användningen av biobränsle är den viktigaste förklaringen till att Sverige kunnat minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent sedan 1990. Bioenergianvändningen har under samma period ökat med 112 procent.

I hela världen är beroendet av fossila bränslen större än i Sverige. Hela 80 procent av världens energiförsörjning kommer från kol, olja och naturgas. I det svenska energisystemet är energitillförseln från fossila bränslen som påverkar klimatet ungefär en tredjedel. De största förändringarna i det svenska energisystemet under de senaste 25 åren är att fjärrvärme och kraftvärme nu i stor omfattning drivs med biobränsle istället för kol och olja och att oljeeldning i bostäder är på väg att fasas ut.

Trä blir en allt viktigare produkt i det hållbara samhället eftersom trä binder kol. Tillväxten och förbränning ingår i ett slutet kretslopp med en omloppstid på cirka 100 år. Biobränslen ingår i naturens eget kretslopp och svarar mot de krav på hållbart ekologiskt utveckling som det moderna samhället ställer. Biobränsle som framställs på rätt sätt anses vara lika miljövänligt som energi från sol, vind eller vatten.

För dig som är intresserad av mer information och kunskap, besök gärna Svenska Bioenergiföreningens (Svebio) hemsida www.svebio.se och Energimyndighetens hemsida www.energikunskap.se

02.

Bransch- och träpelletsfakta

.

Forssjö Pellets är medlem i SVEBIO

Forssjö Pellets är medlem i Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO och Pelletsförbundet, PF. Detta branschsamarbete är viktigt för oss då vi kan följa och delta i utvecklingen av framtida krav som ställs på oss som producent och leverantör av bioenergi.

På deras webbplatser kan du också ta del av information och utveckling inom användandet av träpellets och biobränslen.

Här kan du söka mer information om bioenergi, träpellets, teknik och utrustning:

PF, Pelletsförbundet
www.pelletsförbundet.se


Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
www.svebio.se


Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se


SBBA, Swedish Heating Boilers and Burners Ass.
www.sbba.se

Tidningen Bioenergi
www.bioenergitidningen.se


The Bioenergy International
www.bioenergyinternational.com


ÄFAB, Bioenergikonsulterna
www.afabinfo.com


RISE - Research Institutes of Sweden
www.sp.se

Fakta om träpellets

Träpellets består av råvara i form av sågspån, kutterspån och torrflis från sågverksindustrin. Den vanligaste dimensionen är åtta millimeter i diameter. Det är ett torrt bränsle med högt energivärde som förbränns i små mängder under hög och jämn temperatur vilket gör reaktionstiden kort och tekniken reglerbar utan ökad belastning på miljön.

03.

Jämförelse träpellets och olja eller el

.

Det är ibland svårt att göra jämförelser av kostnaderna mellan olja/el-uppvärmning och träpellets eftersom priset på dessa energislag varierar över tid och att verkningsgraden skiljer sig mellan olika tekniker och installationer. Generellt kan man säga att uppvärmningskostnaden i en normalvilla är hälften så stor med pellets jämfört med olja eller el. Nedanstående prisberäkningar kan med fördel också användas för större bostäder och industrier.

Förutom de ekonomiska fördelarna har också träpellets stora miljömässiga fördelar jämfört med olja och andra fossila bränslen. Att använda förnyelsebar energi som träpellets, bidrar till miljövänligare energianvändning där man bland annat bromsar utsläppen av koldioxid som påverkar den globala uppvärmningen. Läs gärna mer om klimat och miljö på Energimyndighetens hemsida, www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN.

Jämför träpellets med olja och el

Här nedan kan du med hjälp av en enkel kalkyl jämföra uppvärmningskostnaderna med träpellets kontra olja eller el

Prisberäkning för Olja och träpellets

.

Olja och träpellets

Detta är en förenklad kalkyl för att jämföra olika energislag. Fyll i dina uppgifter i det ljusgula fältet. Automatiska beräkningar görs i rutorna till höger där du får fram jämförelsekostnader. Den förvalda Årsmedelverkningsgraden är generell och du kan själv ändra den enligt dina förutsättningar.
Förutsättningar olja
Oljeförbrukning per år
m3
Oljepris inkl moms
kr/m3
Årsmedelverkningsgrad *
%
Förutsättningar pellets
Pelletspris inkl moms
kr/ton
Årsmedelverkningsgrad *
%
*Normalvärden för årsmedelverkningsgrad ligger på mellan 70-75%. För moderna pelletsanläggning är motsvarande 80-85%.
Beräkning
Energiförbr. exkl. förluster
kWh/år
Energipris olja
kr/kWh
Totalkostnad med olja
kr/år
Beräkn. förbrukn. träpellets
ton/år
Energipris träpellets
kr/kWh
Totalkostnad med träpellets
kr/år
Besparing med träpellets
kr/år
Besparing träpellets jmf olja
%
Träpellets är ett kostnadseffektivt uppvärmningssätt med hög bekvämlighetsnivå och det finns många olika alternativ för den som vill värma sitt hus med träpellets. Vi rekomenderar att vända sig till en installatör eller återförsäljare av tekniska helhetslösningar som passar just ditt boende och förutsättningar. Kommunernas energirådgivare, som finns listade på www.energimyndigheten.se, ger dig kostnadsfri, opartisk information och goda råd om olika uppvärmningsmöjligheter samt hur detta kan påverka uppvärmningskostnaderna i din bostad.

Prisberäkning för Vattenburen el och träpellets

.

Vattenburen el och träpellets

Detta är en förenklad kalkyl för att jämföra olika energislag. Fyll i dina uppgifter i det ljusgula fältet. Automatiska beräkningar görs i rutorna till höger där du får fram jämförelsekostnader.
Förutsättningar
Elförbrukning per år *
kWh
Elpris inkl moms **
kr/kWh
Pelletspris inkl moms
kr/ton
* Uppvärmning och tappvarmvatten
** Inkl energiskatt, elcertifikat, nättjänstpris
Beräkning
Totalkostnad med el
kr/år
Energipris el
kr/kWh
Beräkn. förbrukn. träpellets
ton/år
Energipris träpellets
kr/kWh
Totalkostnad med träpellets
kr/år
Besparing med träpellets
kr/år
Besparing träpellets jmf el
%
I hus som värms med någon form av el är det vanligtvis inte möjligt att skilja på användning av el för uppvärmning, för tappvarmvatten och för hushållsel. Det svenska genomsnittshuset förbrukar hushållsel motsvarande 6000 kWh per småhus och år. Källa Energimyndigheten.

Träpellets är ett kostnadseffektivt uppvärmningssätt med hög bekvämlighetsnivå och det finns många olika alternativ för den som vill värma sitt hus med träpellets. Vi rekomenderar att vända sig till en installatör eller återförsäljare av tekniska helhetslösningar som passar just ditt boende och förutsättningar. Kommunernas energirådgivare, som finns listade på www. energimyndigheten.se, ger dig kostnadsfri, opartisk information och goda råd om olika uppvärmningsmöjligheter samt hur detta påverkar uppvärmningskostnaderna i din bostad.

Prisberäkning för Direktverkande el och träpellets

.

Direktverkande el och träpellets

Detta är en förenklad kalkyl för att jämföra olika energislag. Fyll i dina uppgifter i det ljusgula fältet. Automatiska beräkningar görs i rutorna till höger där du får fram jämförelsekostnader.
Förutsättningar
Elförbrukning per år *
kWh
Elpris inkl moms **
kr/kWh
Pelletspris inkl moms
kr/ton
* Uppvärmning
** Inkl energiskatt, elcertifikat, nättjänstpris
Beräkning
Totalkostnad med el
kr/år
Energipris el
kr/kWh
Beräkn. förbrukn. träpellets
ton/år
Energipris träpellets
kr/kWh
Totalkostnad med träpellets
kr/år
Besparing med träpellets
kr/år
Besparing träpellets jmf el
%
I hus som värms med någon form av el är det vanligtvis inte möjligt att skilja på användning av el för uppvärmning, för tappvarmvatten och för hushållsel. Det svenska genomsnittshuset förbrukar hushållsel motsvarande 6000 kWh, och tappvarmvatten motsvarande 4500 kWh per småhus och år. Källa Energimyndigheten.

Träpellets är ett kostnadseffektivt uppvärmningssätt med hög bekvämlighetsnivå och det finns många olika alternativ för den som vill värma sitt hus med träpellets. Vi rekomenderar att vända sig till en installatör eller återförsäljare av tekniska helhetslösningar som passar just ditt boende och förutsättningar. Kommunernas energirådgivare, som finns listade på www. energimyndigheten.se, ger dig kostnadsfri, opartisk information och goda råd om olika uppvärmningsmöjligheter samt hur detta påverkar uppvärmningskostnaderna i din bostad.

04.

Ordlista

.

Många gånger kan man stöta på ord och termer i energisammanhang som kan vara svåra att förstå. På Energimyndighetens hemsida finns denna ordlista som är till god hjälp.

Ordlista med energitermer.
www.energikunskap.se

Hitta uttryck om träpellets på energimyndighetens webbplats